ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VIA DE DESOBRY ONLINE WINKEL

Artikel 1 - Voorwoord

Huidige algemene verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) worden overeengekomen door, enerzijds, de firma Desobry NV met maatschappelijke zetel aan de Rue du Vieux Colombier 1 - 7500 Tournai, in België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0405.864.232, hier “de Verkoper” genoemd, en anderzijds, door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “de Klant” of “u” genoemd.

Artikel 2 – Onderwerp van de Voorwaarden

Huidige Voorwaarden regelen de verkoop en prijsopgaven via de online winkel (hierna: de “Website”) op het ogenblik van de bestelling door de Klant, ongeacht of deze een beroeps of een consument is. De lopende contracten blijven verder geregeld door de Voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop. Gezien deze Voorwaarden eventueel kunnen gewijzigd worden overeenkomstig Artikel 13 van huidige Voorwaarden, wordt u geacht voorafgaand aan elke aankoop kennis te hebben genomen van de toepasselijke Voorwaarden. Huidige Voorwaarden zijn van toepassing zowel wanneer de Website in België als in het buitenland wordt geraadpleegd. Deze Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper goedgekeurd zijn. Zo een bepaling van de Voorwaarden onwettig of niet toepasselijk is, blijven de andere bepalingen volledig toepasselijk.

Artikel 3 - Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan op gelijk welk ogenblik gewijzigd worden. De producten worden beschreven overeenkomstig de vigerende wetgeving. De foto’s dienen als illustratie en de geleverde verpakkingen kunnen dus verschillen van de online afgebeelde producten. De Verkoper is niet aansprakelijk in het geval van fouten/slechte drukkwaliteit.

Artikel 4 - Prijs

In alle prijzen die op de Website vermeld worden, is de BTW inbegrepen. De bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten worden voor elk artikel afzonderlijk of in een mededeling aan de Klant vermeld. In het geval van levering buiten de Europese Unie, kunnen douanekosten of andere heffingen toegevoegd worden, maar als dit het geval is, worden ze altijd duidelijk vermeld op de factuur.

Artikel 5 – Geografische zones

De online verkoop van de producten die op de Website worden voorgesteld, is voorbehouden voor de Klanten die woonachtig zijn in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Italië. De geografische zone omvat niet de eilanden en de overzeese gebieden van de voornoemde landen.

Artikel 6 - Betalingen

De betaling gebeurt enkel met een bankkaart. Om een bestelling te plaatsen op de Website, moeten de stappen worden gevolgd die in de online winkel van de Website worden bepaald. Zodra de goederen besteld zijn, krijgt de Klant online een overzicht van zijn bestelling. Bij de bevestiging van de bestelling, wordt gevraagd om contant te betalen, met het vermelde betaalmiddel. De verkoop is uitgevoerd wanneer de betaling volledig ontvangen is. De betaling houdt de bevestiging van de aanvaarding van huidige Voorwaarden in, evenals de erkenning er volledig kennis van te hebben. Na de betaling wordt de bestelling klaargemaakt voor verzending. De Klant krijgt vervolgens een bevestiging van zijn aankoop en wordt op de hoogte gebracht van de leveringsmodaliteiten overeenkomstig de gewenste leveringswijze. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen: ¥ wanneer een artikel niet meer in voorraad is of definitief niet meer te krijgen is; ¥ bij de vaststelling dat een prijsopgave fout is; ¥ bij overmacht.

Artikel 7 – Herroepingsrecht De Klant-consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om, zonder enige verantwoording, een contract met betrekking tot de aankoop van een product te verbreken. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant-consument of een door de consument aangeduide derde (andere dan de vervoerder) fysiek bezit neemt van het product. Als de Klant-consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, moet hij dit aan de Verkoper melden binnen de herroepingstermijn, door middel van het geëigende herroepingsformulier dat hier beschikbaar is: (link naar het HERROEPINGSFORMULIER) of op een andere ondubbelzinnige manier (bijvoorbeeld met een aangetekende brief, een fax of de elektronische post) op volgend adres: DESOBRY NV Rue du Vieux Colombier 1 7500 TOURNAI België Of volgend e-mailadres: ecommerce@desobry.be. De Klant-consument moet vervolgens het product zo snel mogelijk terugsturen, en ten laatste binnen de 14 dagen die volgen op de mededeling van zijn beslissing om zijn aankoop te herroepen, op volgend adres: DESOBRY NV, Rue du Vieux Colombier 1, 7500 Tournai, België. Het is verplicht om producten terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, zonder enige beschadiging, met al hun bijhorende accessoires, de gebruiksaanwijzing evenals de factuur/originele bestelbon. De aldus teruggestuurde producten mogen niet uitgepakt, geopend of op enige wijze gebruikt zijn. Onvolledige, beschadigde, aangetaste of bevuilde goederen door de Klant worden niet teruggenomen. De Klant draagt de rechtstreekse kosten voor de terugzending van het product. De stappen om een product terug te sturen: Stap 1: De Klant downloadt/print het – hier beschikbare – formulier, vult het in en stuurt het terug naar volgend adres: ecommerce@desobry.be. Stap 2: De Klant verpakt de goederen die hij wil terugsturen zorgvuldig in de oorspronkelijke verpakking. Hij voegt in de terugzenddoos een kopie van het gemailde herroepingsbestand toe. Stap 3: De Klant kleeft het verzendingsetiket op de doos. Dit etiket bevat alle inlichtingen voor het goede verloop van de terugzending (onze gegevens, ons leveringsadres). Stap 4: Als de goederen in goede staat zijn, wordt de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen terugbetaald. Behalve wanneer hij voorstelt om het product zelf te komen ophalen, kan de Verkoper wachten met de terugbetaling tot hij het product of het bewijs dat de Klant het product daadwerkelijk terugstuurde, heeft gekregen, naargelang de gebeurtenis die zich het eerst voordoet. Voor de terugbetaling maakt de Verkoper gebruik van hetzelfde betaalmiddel als de Klant gebruikte, behalve als de Klant een andere methode aanvaardt. De terugbetaling gebeurt zonder kosten voor de Klant. Als de Klant voor een duurdere leveringswijze koos dan de goedkoopste standaardlevering, moet de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen. Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten, na voorafgaande mededeling van deze uitsluiting aan de Klant, voor 1) de producten die vervaardigd werden volgens de vereisten van de Klant-consument of die duidelijk op maat zijn , 2) de snel bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid en 3) de verzegelde producten die zich, om de gezondheid of de hygiëne te beschermen, niet lenen tot een terugzending en waarvan het zegel verbroken werd na de levering.

Artikel 8 - Levering

8 .1 – Plaats van levering De producten worden enkel geleverd in de geografische zones die in Artikel 5 worden opgesomd. Foute leveringsadressen vallen onder de aansprakelijkheid van de Klant en kunnen bijkomende kosten meebrengen die van de Klant teruggevorderd worden. Als uw bestelling niet op tijd geleverd is, kunt u contact met ons opnemen via het elektronisch adres ecommerce@desobry.be met vermelding van uw klant- of bestelnummer. De verzending gebeurt altijd door een professionele koerier. Er is bij de ontvangst van de goederen steeds een handtekening vereist. U aanvaardt dat de verzending kan geleverd worden aan een andere persoon dan de Klant als u niet aanwezig bent bij levering op het adres dat u vermeldde. Als niemand aanwezig is bij de levering, laat u een document achter met vermelding van het adres van het postpunt waar u uw aankoop kunt gaan afhalen. Het is mogelijk dat in bepaalde landen de bezorger uw aankoop afgeeft aan buren, als zij aanvaarden om het pakket in ontvangst te nemen. Deze leveringsvoorwaarden worden door de Klant aanvaard bij de betaling van zijn bestelling.

8.2 - Leveringsfactuur De opgegeven leveringstermijnen zijn gemiddelde termijnen voor de verwerking en de levering. Deze termijnen worden louter indicatief meegedeeld. De niet-naleving van deze leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding aan de KIant. Als wij er, ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden, niet in slagen om uw bestelling binnen de 15 dagen na ontvangst van het mailbericht dat uw bestelling bevestigt, te verzenden, kunt u de bestelling annuleren zonder kosten en zal de terugbetaling van de bestelling gewaarborgd zijn. De bedragen die de KIant al stortte, worden hem terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de annuleringsaanvraag. Als bij de ontvangst van het pakket blijkt dat het product niet conform is, beschikt de Klant over een termijn van 15 kalenderdagen om de Verkoper er schriftelijk van op de hoogte te brengen (via e-mail of post). Na deze termijn wordt de bestelling de facto als geleverd en door de Klant aanvaard beschouwd en kan geen enkele ruil of terugbetaling meer plaatsvinden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van de producten op te splitsen op basis van hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling opgesplitst wordt, wordt het laatste product geleverd binnen een termijn van 15 dagen. Wanneer een op de Website voorgesteld product uit verschillende artikels bestaat, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering. Het transport van de bestelde goederen gebeurt volledig op risico van de Klant. Het risico van de goederen wordt overgedragen op het ogenblik van de betaling door de Klant. Beschadiging of verlies tijdens het transport zijn voor rekening van de Klant. De Verkoper besteedt de grootste zorg aan de verpakking van de producten, maar kan niet verhinderen dat koekjes of andere producten kunnen breken tijdens het transport of op een andere manier beschadigd kunnen worden. De Verkoper kan in dat opzicht niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9 - Klachten

9.1 Elke zichtbare beschadiging of kwaliteitsfout van de goederen of een andere fout bij de levering moet onmiddellijk aan de Verkoper worden gemeld en ten laatste binnen een termijn van twee maanden, zo niet vervallen alle rechten. In het geval van vragen betreffende de overeenstemming van de geleverde producten, kan de Klant zich wenden tot: Desobry NV – Online winkel Rue du Vieux Colombier 1 7500 Tournai Tel.: +32 (0)69/89.17.92 E-mail: info@desobry.be Website: www.desobry.be

9.2 In het kader van de buitengerechtelijke afwikkeling van geschillen, is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke vraag tot buitengerechtelijke afwikkeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze dienst zal de vraag zelf behandelen of overmaken aan de gekwalificeerde entiteit. U kunt contact opnemen met de Consumentenombudsdienst via volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u bovendien een beroep doen op het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie, via de link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 10 – Garantie

De bestelde artikels zijn enkel onderworpen aan de wettelijke garantie. De garantie van de bederfelijke producten geldt enkel tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Behalve in het geval van dwingende wettelijke bepalingen, kan de Verkoper niet instaan voor schade die (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakt wordt. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden bij overmacht, ongevallen of een fout gebruik van het product door de Klant.

Artikel 11 – Privacy

Bij de invoer van de gegevens van de Kant op de Website worden persoonsgegevens in de zin van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overgemaakt. De persoonsgegevens die de Klant meedeelt, worden door de Verkoper voor volgende doeleinden aangewend: de uitvoering van het contract tussen de Klant en de Verkoper, met inbegrip van de facturering en van de levering van de producten die de Klant kocht. De gegevens kunnen ook verwerkt worden voor promotie en prospectie en om de Klant inlichtingen te geven over de Verkoper en zijn producten en diensten. Als de Klant niet wenst dat zijn gegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, kan hij dit schriftelijk laten weten aan de Verkoper. Op schriftelijk verzoek zal het gebruik van de persoonsgegevens dan enkel beperkt worden tot de doelstellingen die in het eerste lid van dit Artikel worden vermeld. De Client beschikt over een recht op toegang tot de gegevens die hem betreffen en kan ze verbeteren. Daartoe moet hij enkel schriftelijk contact opnemen met de Verkoper op het adres dat vermeld staat in Artikel 12, met het bewijs van zijn identiteit. De Klant neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn gebruikersnaam en wachtwoord die strikt persoonlijk zijn. De Klant waarborgt de Verkoper in verband met de eventuele schade die voortvloeit uit het misbruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Artikel 12 – Contactinformatie

U kunt contact opnemen met de koekjesmakerij ‘Desobry NV’ via de post op het adres Rue du Vieux Colombier 1 - 7500 Tournai, BELGIË of via e-mail op het adres info@desobry.be of ecommerce@desobry.be

Artikel 13 – Wijziging van de Voorwaarden

Huidige Voorwaarden kunnen op gelijk welk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Elke aankoop na de wijziging van de Voorwaarden zoals ze gepubliceerd staan op de Website, houdt de aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden door de Klant in. Het is dus aangeraden om de tekst van de Voorwaarden geregeld na te lezen. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd door andere voorwaarden, als er uitdrukkelijk naar verwezen wordt, voorafgaand aan de aankoop door de Klant.

Artikel 14 – Bewijs

De Klant erkent dat de elektronische mededelingen (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendingsrapport) en opgeslagen kopieën kunnen dienen voor de administratie van het bewijs.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

De Klant gebruikt de Website en de online winkel op zijn eigen verantwoordelijkheid. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek of enige onbeschikbaarheid van de online winkel, als gevolg van een technische storing. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant geleden heeft als gevolg van de verspreiding van een virus via de online winkel.

Artikel 16 – Toepasselijk recht – Bevoegd rechtsgebied

Het Belgisch recht is van toepassing op de opmaak, de interpretatie, de uitvoering en de opzegging van het contract tussen de Klant en de Verkoper. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de Verkoper bevoegd.

 • Producten van topkwaliteit

  100% Belgisch, vervaardigd in onze eigen ateliers in Doornik

 • Neem voor al uw vragen contact met ons op

  Via e-mail of op de sociale media

 • Snelle en betrouwbare leveringen

  Uw bestelling wordt in de 3 dagen verzonden via onze partnertransportbedrijf (DPD).

 • Volledig beveiligde betaling

  We beslisten om met Hipay samen te werken, een van de marktleiders op het gebied van beveiligde betalingen.

  Deze gespecialiseerde onderneming maakt gebruik van de laatste bestaande protocollen voor informatiebeveiliging. Op die manier zijn al uw gegevens en transacties beschermd, ongeacht de gekozen betalingswijze.

Cookies configuratie

Functionele cookies (technisch)

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de diensten van de winkel te leveren, evenals voor de juiste werking ervan, daarom is het niet mogelijk om het gebruik ervan te weigeren. Ze stellen de gebruiker in staat om door onze website te navigeren en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die erop bestaan.

Advertentiecookies

Dit zijn degenen die informatie verzamelen over de advertenties die aan gebruikers van de website worden getoond. Ze kunnen anoniem zijn, als ze alleen informatie verzamelen over de weergegeven advertentieruimten zonder de gebruiker te identificeren of, gepersonaliseerd, als ze persoonlijke informatie van de gebruiker van de winkel verzamelen door een derde partij, voor de personalisatie van genoemde advertentieruimten.

Analytics-cookies

Ze verzamelen informatie over de browse-ervaring van de gebruiker in de winkel, meestal anoniem, hoewel ze soms ook de gebruiker op unieke en ondubbelzinnige wijze kunnen identificeren om rapporten te verkrijgen over de interesses van gebruikers in de aangeboden producten of diensten. de winkel.

Prestatiecookies

Ze worden gebruikt om de browse-ervaring te verbeteren en de werking van de winkel te optimaliseren.

Andere cookies

Het zijn cookies zonder duidelijk doel of cookies die we nog aan het classificeren zijn.